Yhdistys

SÄÄNNÖT


1§. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Keski‑Suomen mehiläishoitajat r.y. ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Suomen maakunta.

2§. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueensa mehiläishoitajat yhteistyöhön, kehittää ja laajentaa mehiläishoidon yleisiä ja yhteisiä edellytyksiä elinkeinona sekä edistää mehiläishoitajien yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää erilaisia tiedotus- ja neuvontatapahtumia mehiläishoidon ja hunajan tuottamiseen liittyvistä asioista
 • pitää yhteyttä pakallisiin eri yhteisöihin ja viranomaisiin
 • kerätä, tilastollisia tietoja hunajan tuottamisesta ja mehiläistarhauksesta
 • toimia yhteistyössä Suomen Mehiläishoitajain Liiton SML:n kanssa (jäsenenä).

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

3§. JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen mehiläishoitoalalla toimiva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti yhdistyksen ja mehiläishoitoalan hyväksi.

Päätöksen kunniajäsenyydestä tekee yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä.
 

4§. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä enemmistöpäätöksellä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§. LIITTYMIS‑ JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
 

6§. JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Jäsenistöstä on vuosittain erovuoressa puolet. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenteri vuotta ja enintään kaksi (2) kautta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.
 

9§. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi‑toukokuussa ja syyskokous syys‑joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

11§. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintosuunnitelma, tulo‑ ja menoarvio sekä liittymis‑ ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat
 9. valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat Suomen Mehiläishoitajain Liito SML:n ry:n kokouksiin

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät‑ tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT